Terms&Conditions

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VISION-CV

Postanowienie wstępne

 1. Poniższy Regulamin definiuje zasady świadczenia drogą elektroniczną usługi Vision-CV (zwanej dalej „Usługą”), na rzecz osób fizycznych, prawnych bądź innych jednostek organizacyjnych posiadających zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej „Klientami”) przez Usługodawcę – Vision-CV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, UL. DĄBRÓWKI 123 / 2, 80-034,, zarejestrowanej przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, o kapitale zakładowym 5000 złotych wniesionym w całości, posiadającej NIP 5842764427, REGON 0000700848.
 2. Warunkiem koniecznym przed przystąpieniem Klienta do skorzystania z Usługi jest zapoznanie się z poniższym Regulaminem oraz zaakceptowanie go w całości.
 3. Korzystanie z usługi Vision-CV jest dobrowolne i nie wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej. W momencie akceptacji Regulaminu zawarta zostaje umowa pomiędzy Usługodawcą a Klientem o świadczenie usługi Vision-CV drogą elektroniczną. Usługa dostępu do usługi Vision-CV jest udostępniane na zasadach określonych w Regulaminie.  Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki stron w zakresie udostępniania i świadczenia usługi dostępu do Systemu Vision-CV.
 4. Usługa Vision-CV świadczona jest w  czterech wariantach, wskazanych w Cenniku pod adresem https://www.vision-cv-com/, z tym, że Usługa Vision-CV w wariancie Beta, świadczona jest na termin 14 dni.

Definicje

  1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin
  2. Vision-CV Sp. z o.o., Przetwarzający– oznacza Vision-CV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, UL. DĄBRÓWKI 123 / 2, 80-034 GDAŃSK, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000700848, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5842764427: oraz numer REGON 0000700848:.
  3. System Vision-CV to serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim i angielskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url: www.vision-cv.com. Za pośrednictwem Systemu Usługodawca świadczy na rzecz Klientów Usługi., główną funkcją której jest zorganizowanie wstępnej selekcji Kandydatów/Potencjalnych Kandydatów  za pomocą Wideo Wywiadu na żądanie, z celem zaproszenia na osobiste rozmowy kwalifikacyjne na wolne stanowisko Pracodawcy 
  4. Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Serwisu znajdującego się na jego stronie internetowej.
  5. Klient – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z usługi Vision-CV na podstawie Regulaminu
  6. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. Kandydat to osoba fizyczna, biorącą udział w procesach rekrutacyjnych Klienta, wykorzystując System do nawiązania kontaktu z Pracodawcą poprzez nagranie Wideo Na Żądanie w celu zatrudnienia i/lub osobą fizyczną – które jest potencjalnym użytkownikiem Serwisu, w tym Platformy, zarejestrowanym w bazie Pracodawcy w celu dalszego kontaktu.
  8. Pracodawca to Klient tworzący Rekrutację w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy lub realizację innej umowy cywilnoprawnej, w szczególności umowy zlecenie lub umowy o dzieło.
  9. Usługa  oznacza usługę tworzenia i udostępniania konta w systemie Vision-CV zgodnie z Regulaminem oraz umożliwienia Klientowi korzystania za opłatą z usługi polegającej na dostępie poprzez Internet do systemu Vision-CV oraz korzystania z jego funkcjonalności zgodnie z planem wybranym przez Klienta i opisanym na stronie: https://www.vision-cv.com
  10. Wideo Na Żądanie to sporządzone przez Kandydata nagranie audiowizualne, stanowiące odpowiedź na pytania rekrutacyjne Rekrutującego zawarte w Rekrutacji.
  11. Umowa to umowa o świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Klienta.
  12. Rekrutacja to zamieszczony przez Klienta w obszarze Serwisu elektroniczny kwestionariusz rekrutacyjny na stanowisko pracy lub realizację innej umowy cywilnoprawnej, składający się z pytań wraz z oznaczeniem czasu przeznaczonego na udzielenie odpowiedzi na nie. 
  13. Zaproszenie to zaproszenie do Rekrutacji, przesłane na żądanie Rekrutującego pod wprowadzone przez niego adresy poczty elektronicznej, przy użyciu zautomatyzowanej funkcjonalności Serwisu. 
  14. Wideo Pracodawcy to jest plik wideo stworzony przez Klienta,  Upoważnionego Przedstawiciela Klienta poprzez Usługę, w tym nagrywanie wideo  pytań dla Kandydata oraz nagrywanie wideo prezentacji dla Kandydata.
  15. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Klientem, zawierające w przypadku Rekrutujących imię, nazwisko, nazwę firmy, telefon, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, a w przypadku Kandydatów imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu
  16. Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania. 
  17. Beta – oznacza bezpłatne konto testowe rejestrowane przez Klienta pod adresem: https://www.vision-cv/signin/, aktywne przez 14 dni od momentu rejestracji, pozwalające na przetestowanie Systemu Vision-CV przed zakupem Usługi.
  18. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§1 Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Serwisu, w brzmieniu: www.vision-cv.pl
 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu. 
 4. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta, drogą elektroniczną, zestaw usług wskazanych poniżej, zwanymi łącznie w niniejszym Regulaminie Usługą bądź Usługą Vision-CV. Usługa Vision-CV w wariancie Beta jest usługą bezpłatną, a w wariantach BASIC, PREMIUM oraz TEAM odpłatną.
 5. Usługa polega w szczególności na udostępnieniu Klientowi:

 • Rejestracja i Konto Klienta
 • Utworzenie Stanowiska
 • Wysyłanie Zaproszeń
 • Wideo Wywiad Na Żądanie
 • Dodanie Wideo pracodawcy
 • Dodanie Wideo pytań
 • Dodanie pytań i zadań w formie tekstowej

5.1 Zakres wskazanych wyżej poszczególnych usług zależy od wybranego przez Klienta wariantu Usługi Vision-CV, zgodnie z opisanym na stronie https://www.vision-cv.com cenniku. Klient jest świadom, iż w wybranym przez niego wariancie niektóre funkcjonalności mogą być niedostępne bądź ograniczone. 

Pakiet Beta jest bezpłatnym kontem testowe zawiera 1 stanowisko i 10 Zaproszeń do kandydata, które pozwala przetestować system Vision-CV przed zakupem. Pakiet Beta jest aktywny 14 dni od dnia założenia konta.  Za 1 zaproszenie uważa się wysłanie 1 zaproszenia na email kandydata przez system Vision-CV , które posiada status “Invited”.  

5.2.  Klient może dowolnie zmieniać i wybierać warianty Usługi, jednakże przejście z wariantu płatnego na bezpłatny nie rodzi obowiązku ze strony Usługodawcy do zwrotu całości lub części opłaty wniesionej już przez Klienta. 

 1. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej. Z uwagi na specyfikę usługi na urządzeniu musi być włączona obsługa skryptów JavaScript oraz zapisywania plików cookies. Odradzane jest korzystanie z wtyczek w przeglądarce, mogących mieć wpływ na prawidłowe działanie systemu – w szczególności wtyczek blokujących wyskakujące okienka oraz dokonujących zmian w stronach WWW.
 2. W celu zamieszczenia Wideo Wywiadu konieczne jest spełnienie przez Kandydata wymogów wymienionych w pkt 6, a ponadto dysponowanie podłączoną, aktywną i poprawnie skonfigurowaną kamerą z funkcją nagrywania głosu.
 3. Osoba zakładająca Konto zobowiązana jest do podania prawdziwych danych przy jego rejestracji. Zabronione jest udostępnianie Konta osobom trzecim, w tym poprzez podanie loginu i hasła dostępu. Każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym Konta.

§2 Rejestracja i Konto Klienta

 1. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.
 3. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.
 4. Rejestracja następuje w chwili autoryzacji podanego przez Klienta adresu e-mail, poprzez kliknięcie linka autoryzacyjnego przesłanego przez Usługodawcę w wiadomości e-mail po otrzymaniu formularza rejestracyjnego.
 5. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.

Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta może być rozwiązana:

6.1. przez Klienta poprzez przesłanie wiadomości e-mail pod adres e-mail support@vision-cv.com, w każdym czasie i bez podania przyczyny,

6.2. przez Usługodawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Klienta, w każdym czasie, w przypadkach ustanowionych w Regulaminie. 

§3 Stanowisko

 1. Przedmiotem Usługi Rekrutacji jest udostępnienie Klientowi (Pracodawcy) zasobów Serwisu, w celu zamieszczenia Stanowiska i zarządzania nim, w szczególności poprzez odtwarzanie Wideo Wywiadów otrzymanych w odpowiedzi na Rekrutacje. 
 2. Zawarcie Umowy wymaga zalogowania i następuje poprzez wysłanie uzupełnionego formularza rozpoczęcia Rekrutacji.
 3. W formularzu rozpoczęcia Rekrutacji należy podać pytania rekrutacyjne z każdorazowym oznaczeniem czasu udzielenia odpowiedzi na nie. 
 4. Stanowiska, których Treść narusza obowiązujące prawo, nie mogą być publikowane w Serwisie Vision-CV, w tym na Platformie i mogą zostać usunięte przez Usługodawcę.

§5 Zaproszenia i Wysyłanie Zaproszeń

 1. Przedmiotem Usługi wysyłania Zaproszeń udostępnienie Klientowi funkcji Zaproszenia kandydata, w celu przesłania na jego żądanie i za pośrednictwem Serwisu, Zaproszeń do Kandydatów pod wprowadzone przez Rekrutującego adresy poczty elektronicznej. Ilość zaproszeń zależy od pakietu zakupionego przez Klienta , cennik można znaleźć na stronie www.vision-cv.com
 2. Składając zamówienie, Klient oświadcza iż jest uprawniony do przetwarzania ewentualnych danych osobowych Kandydatów i adresatów Zaproszeń.

§6 Płatności

 1. Ceny podane na stronie internetowej www.vision-cv.com Serwisu i są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT.
 2. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi są przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Klienta.
 3. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 4. W przypadku wyboru płatnych wariantów Usługi, Usługa świadczona jest dopiero po dokonaniu opłaty przez Klienta.
 5. Opłat dokonać można przy pomocy przelewu bankowego, karty kredytowej, karty debetowej, a także innych zleceń płatniczych dokonywanych przy pomocy instytucji płatniczych lub instytucji pieniądza elektronicznego działających zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Usługodawca zobowiązuje się umożliwić dokonywanie tzw. szybkich płatności za pośrednictwem strony vision-cv.com.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Cenniku w każdym czasie.
 7. Wykonane za zamówione Usługi płatności nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa lub wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 8. Faktura VAT za korzystanie z Usługi wystawiana jest w ciągu 7 dni od dni otrzymania płatności. Przed otrzymaniem płatności Usługodawca może wystawić fakturę VAT pro forma.

§7 Reklamacje

 1. Reklamacje można składać w formie elektronicznej lub pisemnej, wiadomością e-mail lub listem tradycyjnym pod adres wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta lub Konta Klienta.
 3. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 4. W ramach uznanej reklamacji Usługodawca może zwrócić część miesięcznej opłaty za korzystanie z Usługi, bądź też obniżyć opłaty w kolejnych miesiącach, proporcjonalnie do czasu w jakim korzystanie z Usługi było utrudnione lub niemożliwe.
 5.  Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu nie podlega dalszemu lub ponownemu rozpatrzeniu.

§8 Odstąpienie od Umowy

 1. Umowę o świadczenie Usługi Vision-CV zawarto na czas nieoznaczony.
 2. Klient może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usługi (umowne prawo odstąpienia od Regulaminu), nie powoduje to jednak obowiązku ewentualnego zwrotu przez Usługodawcę zapłaconej opłaty w żadnej części. W pozostałym zakresie Strony winny zwrócić sobie to co świadczyły. W szczególności Usługodawca jest zobowiązany umożliwić Klientowi przeniesienie wszelkich utworzonych i przechowywanych Treści oraz baz danych.
 3. W celu złożenia rezygnacji z Usługi, Klient powinien zrezygnować z subskrypcji w panelu klienta Vision-CV lub drogą mailową support@vision-cv.com lub poprzez czat w Systemie Vision-CV. 
 4. Usługodawca posiada prawo, aby wypowiedzieć Klientowi Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili, bez określania przyczyny oraz bez żadnych terminów wypowiedzenia. W takim przypadku prawo do Usługi wygasa natychmiastowo, a Usługodawca zwraca Klientowi część opłaty.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym Regulaminu, zablokowania Usługi częściowo lub całości oraz do odmowy świadczenia Usług Klientowi w przyszłości, w przypadku, gdy Klient rażąco narusza któreś z postanowień Regulaminu.
 6. 6. Zakończenie Regulaminu nie jest równoznaczne ze zwolnieniem Klienta z obowiązku zapłaty wymagalnych już wierzytelności oraz opłat, które naliczone zostaną za korzystanie przez z Usługi do momentu wygaśnięcia niniejszego Regulaminu.
 7.  Klient będący konsumentem w rozumieniu art.221 Ustawy Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) (dalej Konsument) ma możliwość odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin 14 dni jest liczony odpowiednio od daty zawarcia Umowy a do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Konsument może wykorzystać wzór:

 

……………………….., data ……………………

……………………………………………………

Imię i nazwisko Konsumenta

 

……………………………………………………

Adres zamieszkania

 

Vision-CV sp. z o.o. 

adres

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Ja niżej podpisany …………………………… informuję o moim odstąpieniu od umowy …………………………………. zawartej dnia …………………

 

……………………………………

czytelny podpis 

 1. Usługodawca, niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, prześle na podany przez Konsumenta adres e-mail, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 2. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu w trybie i terminach, wskazanych powyżej, Usługodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument z zastrzeżeniem, że prawo do odstąpienia od Umowy, dotyczącej dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym nie przysługuje, jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 9.7., rozpoczęto świadczenie usług za wyraźną zgodą Konsumenta i po poinformowaniu go, że w takim przypadku utraci on prawo do odstąpienia od Umowy.
 3. W przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r., prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na zasadach opisanych powyżej, stosuje się również do osoby fizycznej prowadzącej działalnością gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, gdy zawarcie Umowy z Usługodawcą nie ma dla tej osoby osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z zakresu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, ujawnionego we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§9 Prawa i Obowiązki

 1. Klient zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowień Regulaminu. Klient jest zobowiązany zapoznać Użytkowników z treścią Regulaminu i odpowiada za ich działania i zaniechania w zakresie przestrzegania prawa i Regulaminu jak za działania i zaniechania własne.
 2. Klient/Użytkownik przyjmuje że:
 • jest zobowiązany do podania prawidłowych danych podczas zakładania konta
 • nie może publikować świadomie fałszywych informacji o sobie, o stanowisku pracy lub firmie.
 • jest zobowiązany do  nienaruszania praw, ani dóbr osobistych Vision-CV i/lub osób trzecich oraz Kandydatów
 • jest zobowiązany do nieudostępniania w jakikolwiek sposób osobom trzecim, innym niż pracownicy Klienta lub inne osoby działające na jego rzecz, loginu i hasła do konta Klienta w Systemie Vision-CV;
 • jest zobowiązany do wykorzystywania Systemu Vision-CV wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
 •  jest zobowiązany do terminowego regulowania płatności.
 1. Klientowi/Użytkownikowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających dobra osobiste czy inne prawa, stanowiących groźby lub inwektywy, wzywających do nienawiści, obraźliwych. Ponadto zabronione są jakiekolwiek działania mogące destabilizować działanie Serwisu Vision-CV, w szczególności wprowadzanie szkodliwego oprogramowania, przełamywanie zabezpieczeń. 4. Klientowi/Użytkownikowi nie wolno przesyłać za pośrednictwem Systemu , w tym Usługi informacji w postaci tekstu, obrazu, dźwięku, wideo lub kodu programu, które mogą być nielegalne, reklamowe, grożące, obraźliwe, zniesławiające, świadomie fałszywe, niegrzeczne, nieprzyzwoite, krzywdzące innych odwiedzających Witrynę, w tym Platformę, naruszające ich prawa i uzasadnione interesy.
 2. Klient/Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wprowadzanych przez siebie danych, a w wypadku poniesienia przez Vision-CV Sp. z o.o. szkody w związku z treścią danych wprowadzonych przez Klienta jest zobowiązany do jej naprawienia w zakresie, w jakim szkoda powstała z winy Klienta.
 3. Vision-CV Sp. z o.o. jest uprawniona do zablokowania Konta w przypadku działania przez Klienta/Użytkownika w sposób niezgodny z Regulaminem, prawem, naruszający prawa osób trzecich
 4. Vision-CV Sp. z o.o.  jest uprawniona do zaprzestania udostępniani jeżeli Klient:
 5. a) podał nieprawdziwe, fałszywe dane podczas zakładania konta
 6. b) dopuścił się za pośrednictwem Systemu Vision-CV naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych Kandydatów;
 7. c) dopuścił się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa
 8. Klient powinien powstrzymać się od udostępniania loginu lub hasła osobom trzecim. Klient odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób trzecich, którym udostępnił hasło lub login.
 9. Usługodawca zobowiązany jest do bezpiecznego przechowywania powierzonych mu w Serwisie danych i zachowania ich w poufności. Dostęp do danych uzyskają tylko pracownicy Vision-CV Sp. z o.o., dla których jest to niezbędne w celu należytej realizacji.

§10 Polityka Prywatności i Dane Osobowe

 1. Dane osobowe zostają przetworzone przez Usługodawcę według zasad określonych w Polityce Prywatności oraz w części regulaminu powierzenia danych osobowych.
 2. Przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przez Usługowadce w celu spełnienia niniejszej Umowy oraz pomoc Klientowi, w tum  Pracodawcy we wstępnej selekcji Kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne na wolne stanowiska Pracodawców, w tym poprzez skierowanie na wskazane przez Kandydata adres e-mail zaproszenia do odbycia wywiadu wideo lub wysłania go na wskazany numer telefonu do wiadomości informacyjnych
 3. Klientowi, w tym Pracodawcy nie wolno kopiować w żaden sposób ani nie wykorzystywać danych osobowych Kandydatów w celach innych niż selekcja lub ocena ich kandydatury do zatrudnienia w organizacji Pracodawcy lub organizacji będącej klientem Zamawiającego.
 4. W przypadku skarg Kandydata dotyczących odkrycia ich danych osobowych w Serwisie, w tym: w tym Platformy, o ile nie wyraził zgody na umieszczenie swoich danych osobowych, Administrator ma prawo w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia Pracodawcy według własnego uznania dyskrecji do zablokowania możliwości korzystania z Systemu, w tym Serwisu Pracodawcy, przeciwko któremu wpłynęła skarga i/lub usunąć odpowiednie dane.

§11 Powierzenie Przetwarzania danych osobowych

 1. Klient oświadcza, że jest wyłącznym administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Klienta z wykorzystaniem Serwisu Vision-CV i przetwarza je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Jeżeli w związku z realizacją Usługi, niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych przez Serwisu Vision-CV (Przetwarzający), dla których administratorem jest Klient (Administrator), wówczas strony zawierają umowę powierzenia przetwarzania Danych Osobowych (Dalej: Umowa powierzenia) na zasadach wskazanych poniżej.
 3. Strony dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.
 4. Strony zawierając Umowę powierzenia dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.
 5. Na warunkach określonych niniejszą Umową powierzenia Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie (w rozumieniu RODO) opisanych w dalszej części Danych Osobowych.
 6. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie trwania Usługi oraz do 14 dni po zakończeniu korzystania przez Administratora z Serwisu Vision-CV.
 7. Charakter przetwarzania określony jest następującą rolą Przetwarzającego:
 8. a) zapewnienie dostępu poprzez Internet do Serwisu, w tym Usługi Vision-CV, tj. udostępnienie i utrzymywanie zdalnej platformy programistycznej do prowadzenia wstępnej selekcji kandydatów, rekrutacji pracowników w środowisku sprzętowo-programowym wynajętym przez przetwarzającego.
 9. b) celem przetwarzania jest umożliwienie Administratorowi wykorzystywania Systemu Vision-CV do prowadzenia wstępnego doboru, weryfikacji i rekrutacji kandydatów na aktualne stanowiska pracy Pracodawcy.
 10. Przetwarzanie obejmować będzie następujące rodzaje danych osobowych („Dane”):

Dane zwykłe:

 1. a) imię i nazwisko,
 2. b) adres e-mail,
 3. c) oraz inne dane zbierane przez Administratora w ramach prowadzonych przez niego procesów rekrutacyjnych i wprowadzane do Systemu.
 4. Przetwarzanie Danych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:
 5. a) kandydaci,
 6. b) potencjalni kandydaci,
 7. c) klienci, w tym Pracodawcy
 8. d) potencjalni klienci.
 9. e) Upoważniony Przedstawiciel Pracodawcy (Autoryzowany Przedstawiciel)
 10. Przetwarzający może powierzyć konkretne operacje przetwarzania Danych („podpowierzenie”) w drodze pisemnej umowy podpowierzenia („Umowa Podpowierzenia”) innym podmiotom przetwarzającym, t.j. podmiotom świadczącym usługi hostingowe dla przechowywania danych („Podprzetwarzający”). Dostawcą usług hostingowych dla Vision-CV Sp. z o.o.  Jest cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu,. Administrator wyraża zgodę na takie podpowierzenie przetwarzania danych (ogólna zgoda administratora).
 11. Dokonując podpowierzenia Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na charakter konkretnego podpowierzenia.
 12. Przetwarzający przetwarza Dane wyłącznie zgodnie z poleceniami lub instrukcjami Administratora. Administrator ponosi odpowiedzialność za wykonywane przez siebie czynności w Systemie.
 13. Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)). Przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane Osobowe poza EOG.
 14. Jeżeli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać Dane poza EOG, informuje o tym Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.
 15. Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania Danych w wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
 16. Przetwarzający zapewnia ochronę Danych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy.
 17. Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (Podprzetwarzającego).
 18. Przetwarzający zobowiązuje się wobec Administratora do odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO („Prawa jednostki”). Przetwarzający oświadcza, że zapewnia obsługę Praw jednostki w odniesieniu do powierzonych Danych zgodnie z obowiązującą u Przetwarzającego politykami i procedurami.
 19. Przetwarzający współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32−36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym).
 20. Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji, Przetwarzający natychmiast informuje Administratora o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem) i może wstrzymać się z wykonaniem polecenia lub instrukcji na koszt i ryzyko Administratora, do czasu otrzymania wyczerpujących wyjaśnień.
 21. Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania Danych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa Danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania Danych przez Przetwarzającego.
 22. Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Danych Osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do Danych jest potrzebny dla realizacji Umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie.
 23. Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych, w tym rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych (wymóg art. 30 ust. 2 RODO). Przetwarzający udostępniania na żądanie Administratora prowadzony rejestr kategorii czynności przetwarzania danych przetwarzającego, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową Przetwarzającego lub innych klientów Przetwarzającego.
 24. Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania Danych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
 25. Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.
 26. Przetwarzający przeprowadził analizę ryzyka przetwarzania powierzonych Danych i stosuje się do jej wyników, co do organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych.
 27. Przetwarzający powiadamia Administratora danych o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony Danych osobowych nie później niż w 72 godzin od stwierdzenia ryzyka naruszenia oraz samego naruszenia, umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.
 28. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organ nadzoru.
 29. Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych Danych Osobowych po uprzednim poinformowaniu (min. 1 dzień roboczy) Przetwarzającego o planowanej kontroli. Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do (i) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane Osobowe oraz (ii) wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem Danych Osobowych. Administrator uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania Danych Osobowych, oraz udostępnienia rejestrów kategorii czynności przetwarzania. Koszty audytów lub inspekcji oraz odpowiedzialność za ewentualne szkody poniesione przez Przetwarzającego z tego tytułu ponosi Administrator.
 30. Przetwarzający współpracuje z urzędem ochrony danych osobowych w zakresie wykonywanych przez niego zadań.
 31. PRZETWARZAJĄCY:
 32. a) udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania Administratora z przepisami RODO,
 33. b) umożliwia Administratorowi lub upoważnionemu audytorowi przeprowadzanie audytów lub inspekcji, w sposób który nie zakłóca bieżącej działalności. Przetwarzający współpracuje w zakresie realizacji audytów lub inspekcji.
 34. Administrator oświadcza, że jest Administratorem Danych oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.
 35. Przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem danych osobowych objętych Umową powierzenia oraz Usługą, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania niniejszej Umowy powierzenia.
 36. Na żądanie Administratora Przetwarzający okaże Administratorowi stosowne referencje, wykaz doświadczenia, informacje finansowe lub inne dowody, iż Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 37. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom.
 38. Jeżeli Podprzetwarzający z własnej winy nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez Podprzetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.
 39. Z chwilą rozwiązania Umowy Przetwarzający nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych Danych z wyjątkiem ich usunięcia i jest zobowiązany do:
 40. a) usunięcia Danych,
 41. b) usunięcia wszelkich ich istniejących kopii lub zwrotu Danych, chyba że Administrator postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie Danych.
 42. Przetwarzający dokona usunięcia Danych po upływie 14 dni od zakończenia Umowy, chyba że Administrator poleci mu to uczynić wcześniej.

§12 Postanowienia uzupełniające

 1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Serwisu są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
 2. Domena internetowa Serwisu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 
  • przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,
  • przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Serwis świadczy Usługi,
  • korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,
  • następstwa wykorzystania danych dostępowych do Konta Klienta przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta,
  • szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Vision-CVSp. z o.o. jest Regulamin oraz przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym momencie. Usługodawca zobowiązuje się zawiadomić Klienta o wszelkich zmianach w Regulaminie w okresie 3 dni roboczych przed wprowadzeniem tychże zmian.
 3. Usługodawca zawiadamia Klienta o zmianach poprzez zamieszczenie stosownej informacji oraz zaktualizowanie Regulaminu widniejącego w Koncie Klienta oraz na stronie www.vision-cv.com. .Wobec wszystkich spraw wszczętych oraz niezakończonych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie, stosuje się postanowienia Regulaminu wówczas obowiązującego.
 4. Wszelkie oświadczenia wymieniane między stronami w czasie korzystania z Usługi, przekazywane są w formie elektronicznej:
 • w przypadku Usługodawca wpisany w formularzu rejestracyjnym adres email,
 • w przypadku Klienta – na podany adres Działu Obsługi Klienta.
 1. Klient ma możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Regulaminu, pod warunkiem, że nie istnieją żadne wymagalne wierzytelności Usługodawcy wobec Klienta, a osoba na którą mają zostać przeniesione prawa nie jest postawiona w stan likwidacji ani upadłości, oraz za zgodą Usługodawcy. Zgoda taka może być wydana także w formie wiadomości e-mail.
 2. W kwestiach nieustalonych w Regulaminie, zastosowanie odnajdują obowiązujące powszechnie przepisy polskiego prawa. Wszelakie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem poddane zostaną rozstrzygnięciu sądowemu sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Usługodawcy.
 3. Klient będący konsumentem w rozumieniu art.221 Ustawy Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązania sporów oraz rozpatrzenia reklamacji. Informacje w tym zakresie można uzyskać w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (oraz jego lokalnych Oddziałach) jak również na stronie Urzędu pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php lub poprzez skorzystanie z internetowej platformy prowadzonej przez Komisję Europejską – ODR (Online Dispute Resolution) zlokalizowanej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
 4. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy. 
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.