Privacy Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW „COOKIES”

 SERWISU INTERNETOWEGO VISION-CV

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” 

serwisu internetowego prowadzonego w domenie Vision-CV.com (zwanego dalej Serwisem),  prowadzenego przez Vision-CV sp.z.o.o. z siedzibą w m.Gdańsk, ul. Dąbrówki 123/2,80-034, który służy do zorganizowania wstępnej selekcji Kandydatów/Potencjalnych Kandydatów  za pomocą Wideo Wywiadu na żądanie, z celem zaproszenia na osobiste rozmowy kwalifikacyjne na wolne stanowisko Pracodawcy .

Vision-CV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Dąbrówki 123/2,80-034  (zwana dalej Usługodawcą) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Klientów Serwisu.  służącego do przechowywania i przetwarzania danych osobowych na potrzeby wstępnej selekcji kandydatów przez podmioty, które wyrażą zainteresowanie taką usługą oraz przez samych kandydatów. 

W Polityce Prywatności Spółki zawarte są informacje o tym, w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane są informacje o podmiotach, które korzystają z usługi dostępu do Serwisu Vision-CV („Usługobiorcy”), użytkowników Serwisu Vision-CV z ramienia Usługobiorcy („Użytkownicy Systemu”) oraz osób, których dane są przetwarzane przez Spółkę jako administratora lub podmiot przetwarzający, któremu powierzono ich przetwarzanie, („Kandydaci”). 

Celem Spółki jest również należyte informowanie Usługobiorców, Użytkowników Systemu oraz Kandydatów o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018.1000 ze zm.). Z tego względu, w niniejszym dokumencie Spółka informuje o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Dane osobowe

 Dane osobowe – w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej szczegółowych czynników fizycznych, fizjologicznych, tożsamość genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych lub naruszania prywatności prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adres email: info@vision-cv.com

Spółka Vision-CV sp.z.o.o przetwarza dane osobowe Usługobiorców (“Klientów”), osób kontaktowych Usługobiorców, Kandydatów oraz Użytkowników serwisu internetowego Vision-CV.com  w następujących zbiorach:

Nazwa zbioru

Zakres przetwarzanych danych

Cel przetwarzania

Zbiór danych osobowych Klientów

 • imię i nazwisko
 • firma przedsiębiorcy
 • adres zamieszkania
 • adres siedziby
 • adres dostawy
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • NIP
 • numer konta bankowego
 • numer zamówienia
 • nr IP

Realizacja umowy zawartej z Klientem.

Zbiór danych osobowych Klientów, którzy złożyli reklamacje

 • imię i nazwisko
 • firma przedsiębiorcy
 • adres zamieszkania
 • adres siedziby
 • adres dostawy
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • NIP
 • numer konta bankowego
 • numer zamówienia
 • numer reklamacji

Prowadzenie postępowań związanych z reklamacją.

Zbiór danych osób korzystających z formularzy kontaktowych 

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • firma przedsiębiorcy

Umożliwienie kontaktu z Usługodawcą osobom, które zainteresowane są oferowanymi usługami.

Zbiór danych Kandydatów

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • nagranie wideo odpowiedzi Kandydata 

Usługodawca, Vision-CV sp.z.o.o. zwraca się z prośbą o dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Vision-CV oraz przed udostępnianiem i wprowadzaniem danych. Jeżeli Usługobiorca/ Użytkownik Systemu lub Kandydat nie wyrażają zgody na zasady przetwarzania danych osobowych przez Serwis Vision-CV lub na gromadzenie swoich danych lub nie zamierza powierzyć w takim zakresie przetwarzania danych osobowych Kandydatów w sposób wskazany w niniejszej Polityce, proszony jest o powstrzymanie się od korzystania z Serwisu Vision-CV.

Każdy Usługobiorca, Użytkownik Systemu oraz Kandydat korzystający z Systemu akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Usługodawca nie udostępnia zebranych danych podmiotom trzecim.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być cofnięta w każdej chwili.

Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw Klientów, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • odpowiednio zabezpieczone,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Dane Usługobiorców oraz Użytkowników Systemu

Dane Kandydatów

Dane Kandydatów są przetwarzane przez Vision-CV sp.z.o.o. w następujący sposób:

 1. Serwis Vision-CV służy w szczególności do gromadzenia i przetwarzania danych Kandydatów przez Usługobiorców na potrzeby prowadzenia procesów wstępnego doboru kandydatów, weryfikacji i rekrutacji. Serwis pozwala zautomatyzować dostęp do tych danych. 
 2. Dane Kandydatów są wprowadzane są przez Użytkowników Systemu (Usługobiorców) pobierane przez nich z portali ofert pracy/ portali społecznościowych lub z przyłączonych skrzynek mailowych Użytkowników Systemu.

W takim wypadku to Usługobiorca jest wyłącznym administratorem danych osobowych Kandydatów, ich przetwarzanie przez Spółkę następuje wyłącznie w zakresie powierzonym przez Usługobiorcę, a Serwis Vision-CV jest jedynie narzędziem online , który wspiera przechowywanie i przetwarzanie danych przez Usługobiorcę i działających w jego imieniu Użytkowników Systemu. Usługodawcy ponoszą odpowiedzialność za to, że istnieje podstawa do przetwarzania danych osobowych

3. W zakresie danych z dobrowolnego zgłoszenia Kandydatów automatycznie pobieranych przez Serwis Vision-CV emaili przysłanych na przyłączone przez Usługodawców skrzynki mailowe Spółka sprawdza, czy Kandydaci wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę na potrzeby rekrutacji.

Serwis Vision-CV jest systemem otwartym, umożliwiającym wprowadzanie dowolnych danych osobowych przez Usługobiorców, będących administratorami wprowadzanych danych osobowych. Niezależnie od powyższego Spółka: wymaga od Usługobiorców przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokonuje sprawdzenia, czy nie są przetwarzane dane osobowe naruszające obowiązujące przepisy.

4. Niezależnie od powyższego Spółka wprowadziła funkcjonalność Serwisu Vision-CV polegającą na możliwości wprowadzenia przez samych Kandydatów danych osobowych ich dotyczących do systemu. W tej sytuacjii Spółka jest administratorem danych osobowych wprowadzonych przez Kandydata, a przetwarzanie tych danych, w tym ich udostępnianie zainteresowanym pracodawcom odbywa się na podstawie udzielonej zgody. Zgoda Kandydata jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Podmioty zapoznające się z danymi Kandydatów przechowywanymi w tej części Serwisu Vision-CV są informowani o konieczności informowania Kandydatów o jakimkolwiek dalszym ich przetwarzaniu.

Dane wprowadzane do Systemu Vision-CV przez samych Kandydatów do przeznaczonej dla nich części systemu są przechowywane, systematyzowane w celu ułatwienia ich wyszukiwania oraz udostępniane zainteresowanym pracodawcom poszukującym odpowiednich pracowników. Spółka (poza czynnością usunięcia danych) nie prowadzi innych operacji na tych danych osobowych. Spółka gwarantuje, że Kandydaci wyrazili zgodę na udostępnianie ich danych osobowych pracodawcom oraz zapewnia możliwość wycofania zgody w każdej chwili. Pracodawcy, którzy pobiorą dane udostępnione przez Kandydatów w Systemie Vision-CV, stają się ich administratorami i są odpowiedzialni za dalsze zgodne z prawem ich przetwarzanie.

Niniejszą zgodę uważa się za potwierdzoną/udzieloną przez Kandydata od momentu:

a) wejście w link wyrażający/potwierdzający zgodę,

zawarte w wiadomości e-mail wysłanej do Ciebie z zaproszeniem do

wywiad / inne informacje lub

(2) umieszczenie symbolu „V” (haczyk) w odpowiednim polu strony Serwisu

Vision-CV jako znak zgody na przetwarzanie danych osobowych lub

Uprawnienia Klienta

Klientom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych Usługodawcy. Jest to zwłaszcza prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Dane osobowe podane przez Klienta w czasie rejestracji mogą być przez niego samodzielnie edytowane i usuwane w zakładce “Settings”. Klientowi przysługuje prawo zakończenia w każdej chwili korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym prowadzenia Konta Klienta. Zgodnie z art. 15-22 RODO wszystkim użytkownikom przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu (art. 15 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeśli ma to miejsce, ma prawo dostępu do danych osobowych. Zgodnie z art. 15 Administrator przekazuje kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu osobie, której dane dotyczą.

 1. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych.

 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przesłanek:

 1. a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie
 3. c) osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 1 i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzi jedna z poniższych sytuacji:

 1. a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych do czasu ich sprostowania
 2. b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec uzasadnionych podstaw osoby, której dane dotyczą.
 3. c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 4. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)
 5. Prawo do sprzeciwu 

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 1. Klienci mogą również skontaktować się z Usługodawcą w celu wykonania przysługującego im prawa dostępu, modyfikacji i usunięcia danych bądź w celu sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, za pośrednictwem Danych Kontaktowych Usługodawcy udostępnionych na stronie internetowej, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej:  info@vision-cv.com

Aby umożliwić poprawną identyfikację, żądanie powinno zostać wysłane z adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Jest to realizacja art. 12 ust. 6 RODO. Żądanie może zostać złożone również za pośrednictwem poczty – użytkownik powinien wysłać list polecony z żądaniem na adres pocztowy Spółki zarządzanej przez Administratora. info@vision-cv.com

8 . Zgodnie z prawem, Administrator udzieli odpowiedzi żądającym użytkownikowi w terminie do jednego miesiąca, określając podjęte kroki. Jeżeli takie kroki nie zostaną podjęte, Administrator poinformuje o tym użytkownika żądającego.

Na działalność Administratora przysługuje skarga do organu nadzorczego.

Logi systemowe

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń serwera Serwisu, automatycznie zapisujące żądania stron wysyłane, gdy Klienci odwiedzają jego witryny. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez Klienta, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę Klienta. 

Pliki „cookies”

To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Klienta podczas odwiedzania przez niego Serwisu. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki „cookies” zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu internetowego Vision-CV.pl. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia Klienta i wyświetlenie strony internetowej Serwisu dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie ze stron staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, czy dostosowanie strony do preferencji Klienta, takich jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

Jakie pliki „cookies” są wykorzystywane?

Na stronie internetowej Vision-CV.pl używane są głównie trzy kategorie plików „cookies”:

 • Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Klient chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
 • Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony.
 • Pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego. Ich zablokowanie może obniżyć poziom świadczenia usług ze względu na brak możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów subsydiujących działanie Serwisu, jednak nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności strony.

Zarządzanie plikami „cookies”

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie zapisywania plików „cookies” dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami „cookies” zależy od używanego oprogramowania, dlatego szczegółowe informacje o możliwości i sposobach ich obsługi Klient znajdzie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, z której korzysta w celu połączenia ze stroną Serwisu.

Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych na stronie internetowej Serwisu.

Gromadzenie danych

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Usługodawcę przez czas nieokreślony wyłącznie w celu administrowania Serwisem. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem z Serwisu przez Klientów, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Klienta żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Serwisu w związku z czynnościami dokonywanymi przez Klienta, w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki. 

W trakcie świadczenia usług na rzecz Klientów, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki „cookie”. Dostęp do danych „cookie” może posiadać również firma Google za pośrednictwem narzędzi Google Analytics oraz Google Adwords, w celu sporządzenia statystyk ruchu oraz skuteczności kampanii promocyjnych realizowanych przez Usługodawcę za pomocą wyżej wymienionych narzędzi.

Dane zgromadzone w Serwisie przechowywane są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Usługodawcę. Usługodawca dochowuje należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych osobowych Klientów przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem. Do przetwarzania danych Klientów Serwisu uprawnieni są wyłącznie sami Klienci, Usługodawca oraz wskazane w niniejszym dokumencie podmioty trzecie.

Inne

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności. Zalecamy zapoznania się z polityką prywatności tych stron po wejściu na nie. 

Usługodawca zastrzega prawo do zmiany Polityki prywatności i plików „cookies”. 

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Vision-CV.plyu